[:hu]Projekt Maláš 2014 – Volíme Európu![:]

[:hu] 

Európa pre občanov

Projekt Maláš 2014 – Volíme Európu!
financovala Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov

Platí pre 2.1 „Opatrenie pre družobné partnerstvá miest”

Účasť: projekt umožnil stretnutie 232 občanov, z ktorých 140 pochádzalo z obce Maláš (Slovensko), 55 z obce Notincs (Maďarsko), 18 z mesta Raciborz (Poľsko), 2 z mesta Opava (Česká republika), 17 z Občianského združenia OZ Guľôčka z obce Maláš (Slovensko)

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Maláš, Slovenská republika od 02.07.2015 do 04.07.2015

Stručný opis:

Dňa 02.07.2015 starosta obce oficiálne privítal účastníkov podujatia, predstavil hlavnú myšlienku projektu, jednotlivých partnerov a ich úlohy v projekte. Účastníci stretnutia zamerali pozornosť na oboznámenie sa s témami európskeho občianstva, uplatňovania politík EU v každodennom živote občanov na komunálnej úrovni, základných práv občanov. Účastníci získali informácie o fungovaní a aktivitách EU a Európskeho parlamentu, o spôsobe prijímania legislatívnych noriem a ich uplatnenie na národnej a regionálnej úrovni. Vymieňali si skúsenosti s voľbami do Európskeho parlamentu, ich význam a dôležitosť účasti. V popoludňajších hodinách sa konalo stretnutie predstaviteľov samospráv a družobných miest na tému Podpora družobných partnerstiev obcí ako dôležitý nástroj spolupatričnosti k Európe a workshop zameraný na predstavenie nástrojov občianskej participácie z hľadiska ich možného využívania zo strany občanov v rámci tvorby EÚ politík, predstavenie nástrojov ako European citizen´s iniciatives, Your voice in Europe. Vo večerných hodinách prebiehalo kultúrne vystúpenie detí, ochutnávka miestnych špecialít a vystúpenie folklórneho súboru maďarskej menšiny Kincső, folklórneho slovenského súboru Čakanka, hudobnej kapely predstavujúcej kultúru rómskeho etnika.

Dňa 03.07.2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na oboznámenie sa s témami ako posilnenie dôvery v EU, uplatňovanie politík EU v živote občanov na komunálnej úrovni, účastníci podujatia získali informácie o strategických cieľoch EU, došlo k výmene skúsenosti a názorov na témy kríza dôvery v EU, nezamestnanosti, uplatneniu mladých a žien na trhu práce, rovnosti príležitostí, predstavenie dokumentu Stratégie Európa 2020. V popoludňajších hodinách prebiehal interaktívny workshop na tému Predstavenie rozdielnosti resp. blízkosti kultúr, tradícií a zvykov národov žijúcich v EÚ, súťaž vo varení špecialít krajín zúčastnených partnerov, vedomostná súťaž detí a mládeže „Objav Európu” a športové súťaže zúčastnených partnerov.

Dňa 04.07.2015 sa účastníci podujatia zúčastnili návštevy historického múzea v Pohronskom Ruskove, ktorej cieľom bolo priblíženie prechodu frontu počas 2. svetovej vojny cez naše územie a predstavenie úloh bojujúcich strán, v popoludňajších hodinách sa konala záverečná konferencia spojená so zhodnotením podujatia, predstavením výsledkov ankety venovanej zisteniu pojmov ako aktívne európske občianstvo, demokratické práva občanov, tvorba EÚ politík. Prebiehala verejná diskusia, spojená s možnosťou kladenia otázok predstaviteľom územnej samosprávy a partnerom projektu s cieľom pochopenia vplyvu výstupov stretnutia na každodenný život občanov. Účastníci podujatia sa zamerali na zosumarizovanie dosiahnutých výstupov podujatia, ich súladu s prioritami EU a vplyvu na každodenný život občanov z krajín zúčastnených subjektov. S výsledkami boli oboznámení nielen samotní účastníci projektu, ale aj pozvaní hostia z oblasti samospráv, združenia, podnikatelia, dôchodcovia, znevýhodnení občania a iní obyvatelia. Po skončení zasadnutia bolo prednesené oficiálne ukončenie podujatia so záverečným príhovorom zástupcu obce a predstavením posolstva projektu do budúcnosti.

 [:]