Pályázat a Nőtincsi Vár-Lak Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői beosztás ellátására

Nőtincs Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. §. alapján pályázatot hirdet a Nőtincsi Vár-Lak Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2019.07.31-től 2024.07.30-ig szól.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezeti megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény vezetése, általános képviselete. Felelős az intézmény működéséért, eredményes gazdálkodásáért, az intézmény tevékenységi körébe tartozó óvodai, bölcsődei nevelés végrehajtásáért. Koordinálja, felügyeli, ellenőrzi az intézményben folyó szakmai, személyi és ellenőrzési feladatok összességét. Ellátja az intézményi dolgozók feletti munkáltatói jogokat.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, főiskolai szintű óvodapedagógus végzettség és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség az NKT. 67.§ rendelkezései szerint,
 • pedagógus munkakörben szerzett – legalább 5 év szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Büntetlen előélet, magyar állampolgárság
 • Kisgyermeknevelői végzettség
 • pedagógus munkakörbe szerzett legalább 1-3 év vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz;
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel;
 • Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata;
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatnak zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri;
 • Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez;
 • Pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás 2019. 07. 31-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 05. 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Acsay Ákos István polgármester nyújt a 06-35-222-110-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton: a pályázatnak Nőtincs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2610 Nőtincs Szabadság út 50.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/310/2019 valamint a beosztás megnevezését: intézményvezetői.
 • Személyesen: Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatal 2610 Nőtincs, Szabadság út 50

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatása után, a benyújtott pályázatokat a képviselő-testület bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019.06.30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • Nemzeti Közoktatási Intézet honlapja
 • Oktatási és Kulturális Közlöny