Pályázati kiírás jegyző munkakör betöltésére

Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 2610 Nőtincs, Szabadság út 50., Nógrád megye, 2610 Ősagárd, Rákóczi út 93., Nógrád megye, 2611 Felsőpetény, Rákóczi utca 11.

Ellátandó feladatok: a Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányok munkájának előkészítése, végrehajtásának szervezése, államigazgatási hatáskörök gyakorlása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: a Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői tekintetében, a 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb jogszabályok által a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:  Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatal. Az irányítása alá tartozó személyek száma: 7 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, igazgatás szervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
 • Legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatásban, közös önkormányzati hivatalnál szerzett 3 év vezetői tapasztalat – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Pontos, precíz munkavégzés, szakmai elkötelezettség, kiváló együttműködési képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012 (III.20.) Korm.rend.1.sz.melléklet szerinti önéletrajz;
 • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata;
 • közigazgatási gyakorlat igazolása, szakmai program és vezetői elképzelések;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról;
 • nyilatkozat arról, hogy a Kttv 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn;
 • három hónapnál nem régebbi, speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előéletű, vele szemben a Kttv. 39. §.(1b-c) bekezdésben meghatározott okok nem állnak fenn, és a 39. §. (1) bek. c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll)

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Acsay Ákos polgármester nyújt, a 06 35 222 110 vagy a 06 30 691 8310 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2610 Nőtincs, Szabadság út 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/497-2/2018. valamint a munkakör megnevezését: Jegyző

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a hivatalt fenntartó települések polgármesterei bírálják el, fenntartva maguknak a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsák.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 30.